Praktyczny coaching trwale obniżający ryzyka towarzyszące zmianom w Twojej firmie


Dobór najlepszych dla klienta rozwiązań wynika z poznania jego oczekiwań, możliwości i ograniczeń. Wspólnie z klientem wypracowujemy rozwiązania, które przyniosą mu oczekiwane korzyści. Przyjmowane szczegółowe metodyki prac traktujemy jako środek, naszym celem jest wspieranie klientów i zapewnianie skuteczności realizacji stawianych przez nich celów. Jako zasadę przyjmujemy angażowanie się tylko w te przedsięwzięcia, których efekty będą przewyższały koszty naszych wspólnych prac.

Analiza i opracowanie kompleksowej strategii

Kłopoty z doborem narzędzi do analiz strategicznych? Znowu skupiamy się na analizie SWOT? Zabrnęliśmy w głębokie analizy i nie możemy sprawnie przejść do fazy wnioskowania, decyzji strategicznych i ich realizacji?

To prawda, technik analitycznych przygotowujących do wyboru strategii (macierze, analizy, tabele, symulatory) naliczyć można bardzo wiele, z tego użytecznych może być kilkadziesiąt... Z naszej praktyki wynika jednak, że racjonalne jest wykorzystanie nie więcej niż kilku dobrych metod. Uzyskane dzięki nim wnioski pozwalają nam na określenie głównych pól gry dla organizacji, oczekiwań klientów oraz ocenę potencjału i działań konkurentów.  Szybko przechodzimy do wspólnego budowania odpowiedzi, jak wygrać, co dostarczać klientom i interesariuszom, jak organizować procesy i angażować ludzi we wprowadzanie zmian. 

Korzyści

Nie wyważaj otwartych drzwi! Pomożemy Ci wybrać właściwe i sprawdzone w praktyce techniki analitycznie. Zaproponujemy syntezę na poziomie kluczowych decyzji strategicznych tak, by razem stanowiły spójny i przekonujący model działania. Bez zbędnego ryzyka przeprowadzimy Twoją organizację przez proces przekładania celów strategicznych na poziom konkretnych działań.

Usługa adresowana jest dla zarządów i zespołów strategicznych w organizacjach komercyjnych i nie nastawionych na zysk.

Trenerzy/Doradcy

"Praktyczny coaching" w naszym rozumieniu to nowoczesne doradztwo polegające na prowadzeniu prac zespołów wewnętrznych klienta przez zewnętrznego trenera z bardzo dużym doświadczeniem doradczym. Taka współpraca jest nie tylko mniej kosztowna, ale przede wszystkim korzystniejsza dla klientów, którzy cenią zaangażowanie szerokiego zespołu menedżerskiego w kreowanie strategii i skuteczny transfer know-how oraz znacznie zmniejsza ryzyko wdrażania zmian. Decydując się na wsparcie coachingowe StratEX będziesz pracował z wyjątkowo doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami.
Więcej o nich w zakładce o nas.

Zakres

Główne etapy prac:

 1. Przegląd organizacji, przeprowadzenie wywiadów z kluczowymi osobami decyzyjnymi postawienie pierwszych hipotez strategicznych
 2. Dobór metod analitycznych oraz wspólne przeprowadzenie analiz
 3. Wybór głównych obszarów i scenariuszy rozwoju
 4. Określenie wartości dla klientów i interesariuszy oraz tożsamości organizacji
 5. Wypracowanie przyszłego modelu działania i mapy celów organizacji
 6. Wyłonienie konkretnych projektów rozwojowych wspierających realizację strategii

Zarządzanie komunikacją strategiczną

Guru zarządzania strategią R.S. Kaplan stwierdził przed kilku laty przy okazji wizyty w Warszawie, że gdyby jeszcze raz pisał rewolucyjną książkę o strategii to 80% poświęciłby ją komunikacji. Ten punkt widzenia podzielają też specjaliści ds. zarządzania zmianą. Firmy odnoszące sukcesy zdecydowanie lepiej od rywali informują pracowników o priorytetach rozwojowych, tłumaczą im oraz partnerom zewnętrznym przyczyny, sposób i tempo realizacji zmian. W ten sposób odpowiednio ukierunkowują ich energię i angażują w realizację celów. 

Korzyści

Wspólnie zadbamy o to by wszystkie kluczowe grupy odbiorców komunikatów dotyczących strategii w odpowiednim czasie otrzymały właściwą informację. Dopasowanie to jednak nie wszystko. Możesz oczekiwać, że pozytywna kampania nie tylko zwiększy zainteresowanie strategią, stworzy wewnętrzny popyt na "wieści z placu boju", pozwoli na lepsze zrozumienie zmian, ale również stanie się dodatkowym czynnikiem mobilizującym kadrę kierowniczą biorącą udział w kampanii do konsekwentnej realizacji celów. Usługa adresowana jest dla zespołów strategicznych lub HR/PR wewnętrzny, pracujących nad komunikacją strategii.

Trenerzy/Doradcy

"Praktyczny coaching" w naszym rozumieniu to nowoczesne doradztwo polegające na prowadzeniu prac zespołów wewnętrznych klienta przez zewnętrznego trenera z bardzo dużym doświadczeniem doradczym. Taka współpraca jest nie tylko mniej kosztowna, ale przede wszystkim korzystniejsza dla klientów, którzy cenią zaangażowanie szerokiego zespołu menedżerskiego w kreowanie strategii i skuteczny transfer know-how oraz znacznie zmniejsza ryzyko wdrażania zmian. Decydując się na wsparcie coachingowe StratEX będziesz pracował z wyjątkowo doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami.
Więcej o nich w zakładce o nas.

Zakres

Główne etapy prac:

 1. Przegląd dokumentacji strategii
 2. Diagnoza kulturowa organizacji, w szczególności obejmująca grupy pracowników o wysokim priorytecie w zakresie komunikacji strategii
 3. Segmentacja odbiorców komunikacji (kryteria różnicowania, cele/priorytety komunikacji, główne przekazy)
 4. Dobór skutecznych narzędzi komunikacji dla poszczególnych grup odbiorców
 5. Wspólne przygotowanie planu komunikacji z uwzględnieniem adresatów, nadawców, kanałów, komunikatów i harmonogramu
 6. Przygotowanie wybranych kampanii, komunikatów i narzędzi (np. prezentacje, newslettery, plakaty, gadżety, quiz)

Przygotowanie do wdrożenia strategii

Określiłeś misję i wizję swojej organizacji? Sformułowałeś strategię, kierunki, scenariusze rozwoju w najbliższych latach? Chcesz przełożyć zdefiniowaną strategię na konkretne cele i działania w organizacji oraz system monitorowania osiągniętych wyników? Z naszego doświadczenia wynika, że nie jest to łatwe zadanie i nadal wiele strategii pozostaje na poziomie idei, wspaniałych prezentacji pokazujących „co”, ale nie odpowiadających „jak”. Pomożemy Twojemu zespołowi skonkretyzować cele strategiczne oraz zdefiniować zestaw mierników realizacji strategii. Wspólnie wyznaczymy i zaplanujemy niezbędne inicjatywy oraz ustalimy zadania i role w procesie wdrażania strategii. Pomagamy też w realizacji wybranych projektów wynikających ze strategii.

Korzyści

Zbudujemy poczucie odpowiedzialności zespołu menedżerskiego za wdrożenie strategii, za wyznaczone w tym procesie konkretne cele, inicjatywy, i mierniki strategiczne.  Menedżerowie, wspierani przez nas, odpowiadają na pytanie „jak mam zrealizować zamierzenia strategiczne organizacji”, „w jaki sposób mam wdrożyć w życie misję i wizję organizacji” i przelewają te odpowiedzi na konkretne plany i zadania do realizacji, za które dalej sami odpowiadają. Stworzymy mechanizmy mobilizujące kadrę organizacji do systematycznego realizowania zadań wynikających ze strategii, jej adaptowania do zmieniających się warunków, a przez to zredukujemy ryzyko związane z nieprzewidywalnością towarzyszącą długookresowym planom. 

Trenerzy/Doradcy

"Praktyczny coaching" w naszym rozumieniu to nowoczesne doradztwo polegające na prowadzeniu prac zespołów wewnętrznych klienta przez zewnętrznego trenera z bardzo dużym doświadczeniem doradczym. Taka współpraca jest nie tylko mniej kosztowna, ale przede wszystkim korzystniejsza dla klientów, którzy cenią zaangażowanie szerokiego zespołu menedżerskiego w kreowanie strategii i skuteczny transfer know-how oraz znacznie zmniejsza ryzyko wdrażania zmian. Decydując się na wsparcie coachingowe StratEX będziesz pracował z wyjątkowo doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami.
Więcej o nich w zakładce o nas.

Zakres

Główne etapy prac:

 1. Opracowanie mapy strategii (cele w perspektywach finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i uczenia się, rozwoju) i ustalenie odpowiedzialność za każdy z celów
 2. Określenie spójnego zestawu mierników strategii oraz wsparcie zespołu menedżerskiego w ustaleniu ich wartości docelowych
 3. Wypracowanie listy projektów strategicznych oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne menedżerów w opracowaniu planów ich realizacji
 4. Wspólne zdefiniowanie procesu monitorowania, przeglądów i adaptowania strategii (zadań, ról, terminów) optymalnego z punktu widzenia struktury i kultury organizacji

Wygrywająca strategia dla klienta

Czy pytałeś kiedyś klientów o zdanie wyznaczając cele na kolejne lata? O to czego potrzebują, w czym mógłbyś im pomóc? To prawda, że klient to nie wszystko. Trzeba zadbać o to, by wyznaczane cele strategiczne były budowane wokół oczekiwań i potrzeb klientów z Twoich wiodących segmentów, były zbieżne z tym, co dla nich najcenniejsze oraz o to, abyś nie angażował się przy tym w te sprawy, które są dla nich mało istotne.

Korzyści

Wspólnie z Twoim zespołem rynkowym i/lub strategicznym, w czasie około 2-3 miesięcy wypracujemy zwięzłą i spójną strategię uwzględniającą skoncentrowanie na potrzebach Twoich kluczowych klientów. Zaprojektujemy ją zgodnie z zasadami tworzenia modelu biznesowego, w którym istotne jest nie tylko to czym i jak przyciągasz kolejnych klientów, na czym musisz skoncentrować się w swoich procesach i w co zaangażować zasoby, ale również to jak racjonalnie czynisz to z punktu widzenia kosztów i tworzysz zysk bez zmniejszania satysfakcji klientów.

Usługa adresowana jest dla zespołów rynkowych i/lub strategicznych pracujących nad strategią lub chcących zweryfikować swoje podejście do tworzenia i komunikowania wartości klientom. Pracujemy zarówno z klientami z segmentów B2B oraz B2C.

Trenerzy/Doradcy

"Praktyczny coaching" w naszym rozumieniu to nowoczesne doradztwo polegające na prowadzeniu prac zespołów wewnętrznych klienta przez zewnętrznego trenera z bardzo dużym doświadczeniem doradczym. Taka współpraca jest nie tylko mniej kosztowna, ale przede wszystkim korzystniejsza dla klientów, którzy cenią zaangażowanie szerokiego zespołu menedżerskiego w kreowanie strategii i skuteczny transfer know-how oraz znacznie zmniejsza ryzyko wdrażania zmian. Decydując się na wsparcie coachingowe StratEX będziesz pracował z wyjątkowo doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami.
Więcej o nich w zakładce o nas.

Zakres

Główne etapy prac:

 1. Przeanalizowanie wiedzy organizacji nt klientów, oferty, sposobu jej komunikowania klientom i porównanie z konkurentami
 2. Zbudowanie założeń dla propozycji wartości dla klienta i nowej strategii, wyłonienie kilku hipotez strategicznych
 3. Wspólne przeprowadzenie serii kilkudziesięciu (lub więcej) rozmów z Twoimi klientami, tak by zweryfikować postawione wcześniej hipotezy, być może wyłonić nowe
 4. Zdefiniowanie wyróżniającej na rynku propozycji wartości dla klienta
 5. Określenie pozycjonowania cenowego Twoich marek, linii produktowych i produktów oraz zasad polityki cenowej (jako opcja)
 6. Określenie modlu funkcjonowania Twojej organizacji optymalnego dla tworzenia wartości dla klienta i osiągania zysków dla właścicieli

Kaskadowanie strategii

Twoja organizacja składa się z wielu jednostek biznesu, spółek lub oddziałów? Określiłeś strategię dla całej organizacji? Chcesz przełożyć ją na konkretne cele i zadania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych? Albo inaczej: chcesz dopasować ich priorytety i funkcjonowanie do strategii całej organizacji?
Poszczególne „biznesy” lub oddziały na co dzień koncentrują się na własnych celach - klientach, procesach i generowanych zyskach. I jest to całkiem naturalne, wszak przychody i marże powstają na konkretnych rynkach, które mają swoje wymagania i specyfikę. Powstaje pytanie, jak skoncentrować ich działania wokół spraw, które są wspólne dla całej organizacji, jak wykorzystać synergie między nimi.

Korzyści

Wychodząc od strategii organizacji wspólnie z kadrą menedżerską jednostek wewnętrznych tworzymy ich mapy strategii, definiujemy system pomiaru realizacji strategii oraz projekty strategiczne. W ten sposób przekładamy sprawy kluczowe dla całej Twojej organizacji na konkretne cele i zadania jednostek dostosowane do specyfiki rynków, na których działają oraz ich roli w całej organizacji. Zapewniamy pełną harmonizację, spójność działań podejmowanych przez jednostki ze strategią. Wspólnie z szefami jednostek dbamy o to, aby osiągnąć korzyści wynikające z siły całej organizacji i współpracy jednostek w jej ramach.
Jeżeli w Twojej organizacji sytuacja wygląda wręcz przeciwnie i każda ze spółek, jednostek biznesowych czy oddziałów opracowała swoją indywidualną strategię, wspólnie poszukujemy wspólnych priorytetów, korzyści ze współdziałania i tworzymy „wspólną” mapę strategii całej organizacji.
Dzięki stworzonym przez nas narzędziom (miernikom strategii, odpowiednio zaplanowanym projektom strategicznym) przygotowana zostaje infrastruktura do systematycznego monitorowania postępów w realizacji strategii i jej adaptowania do zmieniających się warunków na poziomie jednostek organizacyjnych.  

Usługa adresowana jest do zarządów i zespołów strategicznych wielooddziałowych lub wielobiznesowych organizacji, ale także szefów jednostek biznesowych czy oddziałów chcących zapewnić pełną spójność realizowanych przez siebie celów i zadań ze strategią całej organizacji.

Trenerzy/Doradcy

"Praktyczny coaching" w naszym rozumieniu to nowoczesne doradztwo polegające na prowadzeniu prac zespołów wewnętrznych klienta przez zewnętrznego trenera z bardzo dużym doświadczeniem doradczym. Taka współpraca jest nie tylko mniej kosztowna, ale przede wszystkim korzystniejsza dla klientów, którzy cenią zaangażowanie szerokiego zespołu menedżerskiego w kreowanie strategii i skuteczny transfer know-how oraz znacznie zmniejsza ryzyko wdrażania zmian. Decydując się na wsparcie coachingowe StratEX będziesz pracował z wyjątkowo doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami.
Więcej o nich w zakładce o nas.

Zakres

Główne etapy prac:

 1. Określenie zasad kaskadowania strategii organizacji na jednostki wewnętrzne wspólnie z zespołem menedżerskim klienta
 2. Opracowanie z zespołami menedżerskimi jednostek organizacyjnych map strategii jednostek z uwzględnieniem zasad kaskadowania oraz specyfiki ich rynków i realizowanych procesów
 3. Zdefiniowanie mierników strategii dla jednostek
  Zdefiniowanie projektów strategicznych dla jednostek oraz wsparcie w przygotowaniu planów ich realizacji

Monitorowanie strategii

Określiłeś strategię dla swojej organizacji? Zdefiniowałeś cele, mierniki i projekty strategiczne? Rozpoczynasz proces realizacji strategii? Chcesz zapewnić konsekwencję i systematyczność działania zespołu menedżerskiego niezbędne do wdrożenia strategii?

Wiele świetnych strategii ląduje na przysłowiowych półkach zarządów. Sami przez wiele lat byliśmy tego świadkami. Po wielkiej intelektualnej przygodzie, jaką niewątpliwie jest tworzenie strategii, czasie podekscytowania nowymi perspektywami i możliwościami ich wykorzystania, wielu menedżerów wraca do operacyjnych zadań, realizacji swoich budżetów, lead time’ów, OTIF’ów i innych spraw, za które są rozliczani. Skuteczne wdrożenie zmian wymaga jednak długotrwałej koncentracji na postawionych celach i jednoczesnej zdolności bycia elastycznym w sposobie ich realizacji, umiejętności szybkiej adaptacji do zmian.   

Korzyści

Wspólnie określimy i wdrożymy proces monitorowania i przeglądów strategii optymalny dla Twojej organizacji (narzędzia, role, przepływ informacji). Nauczymy Twój zespół menedżerski sprawnie wnioskować o statusie realizacji strategii na podstawie mierników i projektów strategicznych, podejmować decyzje korygujące i w razie konieczności adaptować strategię do zmian. Wspólnie sprawimy, że zarządzanie strategią stanie się nie tylko ciągłym procesem, ale i elementem kultury zarządzania w Twojej organizacji. Cechować je będę kluczowe dla skutecznego wdrażania zmian: koncentracja, konsekwencja i elastyczność w działaniu.

Usługa adresowana jest dla zespołów menedżerskich odpowiedzialnych za wdrożenie strategii w organizacjach (zarządów organizacji lub menedżerów jednostek wewnętrznych oraz menedżerów ds. strategii), które sformułowały strategię i przeszły do fazy jej wdrożenia.

Trenerzy/Doradcy

"Praktyczny coaching" w naszym rozumieniu to nowoczesne doradztwo polegające na prowadzeniu prac zespołów wewnętrznych klienta przez zewnętrznego trenera z bardzo dużym doświadczeniem doradczym. Taka współpraca jest nie tylko mniej kosztowna, ale przede wszystkim korzystniejsza dla klientów, którzy cenią zaangażowanie szerokiego zespołu menedżerskiego w kreowanie strategii i skuteczny transfer know-how oraz znacznie zmniejsza ryzyko wdrażania zmian. Decydując się na wsparcie coachingowe StratEX będziesz pracował z wyjątkowo doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami.
Więcej o nich w zakładce o nas.

Zakres

Główne etapy prac:

 1. Zaprojektowanie optymalnego dla organizacji procesu zarządzania strategią (zadania i role organizacyjne, narzędzia, kalendarz raportowania i przeglądów strategii)
 2. Wsparcie menedżerów projektów strategicznych w ocenie ich zaawansowania i ryzyk (jako opcja)
 3. Prowadzenie okresowych przeglądów projektów strategicznych (ocena statusu projektów, określenie działań korygujących)
 4. Przygotowanie i prowadzenie okresowych przeglądów strategii (ocena statusu mierników i projektów strategicznych, określenie działań korygujących)
 5. Przygotowanie i prowadzenie spotkań poświęconych weryfikacji i adaptacji strategii (status strategii w szerszym kontekście zmian rynkowych i organizacyjnych, decyzje adaptacyjne)
 6. Wsparcie w zakresie komunikacji statusu realizacji strategii i działań korygujących do organizacji (przygotowanie planu komunikacji, przygotowanie wybranych komunikatów)

Ocena potencjału PROFIT BASED PRODUCT MANAGEMENT w firmie

Zastanawiasz się, czy w pełni wykorzystujesz możliwości maksymalizacji zysku tkwiące w zarządzaniu produktami? Chciałbyś podnieść efektywność swoich działań w tym zakresie, ale nie wiesz w jakich obszarach byłoby to najbardziej korzystne? Zamierzasz wdrożyć najlepsze praktyki i narzędzia zarządzania produktami, ale nie wiesz w jaki sposób?
W oparciu o analizę procesów zarządzania produktami, stosowanych w nich procedur, praktyk i narzędzi wspólnie z Twoim Zespołem ocenimy, w jakim stopniu zapewniają one długookresowe maksymalizowanie zysku Twojej firmy. Diagnozę przeprowadzimy w oparciu o ściśle określone kryteria w czterech obszarach najlepszych praktyk PROFIT BASED PRODUCT MANAGEMENT:

 1. koncentracji na rynkach o dużych potencjałach marży,
 2. dopasowania produktów,
 3. długofalowej optymalizacji oferty,
 4. procesach i organizacji zapewniających menedżerom (właścicielom) produktów bycie odpowiedzialnymi za wyniki finansowe.

Korzyści

 • Wskażemy obszary zarządzania produktami w Twojej firmie, które warto wzmocnić lub zmienić.
 • Wspólnie zastanowimy się, jakie praktyki przyniosą największe korzyści i dostosujemy narzędzia.
 • Ustalimy, które z nich będą priorytetowe dla podniesienia wyniku finansowego Twojej firmy w długim okresie.


W efekcie będziesz mógł podjąć decyzję o optymalnym zakresie, sposobie i czasie wprowadzenia koniecznych zmian, począwszy od podniesienia praktycznych kompetencji Twojego Zespołu w wybranych obszarach (dedykowane warsztaty dobrych praktyk PROFIT BASED PRODUCT MANAGEMENT), poprzez wdrożenie pojedynczych praktyk, procedur czy narzędzi, po kompleksową zmianę procesów zarządzania produktami (realizowane samodzielnie lub przy wsparciu doświadczonych doradców StratEX).

Trenerzy/Doradcy

"Praktyczny coaching" w naszym rozumieniu to nowoczesne doradztwo polegające na prowadzeniu prac zespołów wewnętrznych klienta przez zewnętrznego trenera z bardzo dużym doświadczeniem doradczym. Taka współpraca jest nie tylko mniej kosztowna, ale przede wszystkim korzystniejsza dla klientów, którzy cenią zaangażowanie szerokiego zespołu menedżerskiego w kreowanie strategii i skuteczny transfer know-how oraz znacznie zmniejsza ryzyko wdrażania zmian. Decydując się na wsparcie coachingowe StratEX będziesz pracował z wyjątkowo doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami.
Więcej o nich w zakładce o nas.

Zakres

 1. Przegląd systemów raportowania sprzedaży, rozwoju i wdrażania produktów, rentowności portfela produktów, logistyki i magazynowania, serwisu, zakupów oraz realizacji budżetów.
 2. Przegląd stosowanych w firmie procedur zarządzania produktami
 3. Ocena efektywności procesów wprowadzania i wycofywania produktów
 4. Wywiady ankietowane z pracownikami działów sprzedaży, marketingu, zarządzania produktami, R&D, serwisu, zakupów i controllingu
 5. Wywiady ankietowane z kadrą zarządzającą organizacji
 6. Opracowanie kompleksowego formularza oceny potencjału PbPM
 7. Przeprowadzenie półdniowego warsztatu podsumowującego – wyniki oceny i wskazanie głównych obszarów podniesienia efektywności zarządzania produktami

Ocenę przeprowadzamy w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie. Koszty dla Ciebie zamykamy w budżecie kilkunastu tysięcy złotych w zależności od wielkości Twojego zespołu zaangażowanego w proces i zakresu analizowanych danych.

W oparciu o wnioski z przeprowadzonej oceny możemy przeprowadzić warsztat dobrych praktyk PROFIT BASED PRODUCT MANAGEMENT dla Twojego Zespołu (przekażemy know-how, jak wdrożyć i stosować wybrane praktyki) albo wspólnie opracować i wdrożyć konkretne praktyki i rozwiązania (praktyczne doradztwo).

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 ws. przetwarzania danych osobowych informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych nam dobrowolnie lub obowiązkowo w związku z widomością z formularzy kontaktowych, jest Spółka StratEX z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grobla 27a/6, 61-858 Poznań. Dane nie są gromadzone przez firmę, trafiają tylko na skrzynkę pocztową spółki i wykorzystywane są w celu realizacji oferty i obowiązków spółki StratEX.

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania oraz płatności przelewy24 (regulamin).