Regulamin świadczenia usług internetowych (zakupu poprzez www.stratex.pl) oraz Regulamin udziału w warsztatach szkoleniowych.

ustalony przez StratEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Grobla 27a/6 61-858 Poznań, posługującą się NIP 7781453058, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu (Nowe Miasto i Wilda) VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 300867.

§1 Definicje

1. Pojęcia użyte w regulaminie: Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem: http://stratex.pl/ Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem: http://stratex.pl administrowany przez STX, w którym zamieszczane są oferty warsztatów organizowanych przez STX oraz poprzez który Uczestnik dokonuje zgłoszenia do udziału w warsztacie. STX - StratEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Grobla 27a/6 61-858 Poznań, posługującą się NIP 7781453058, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu (Nowe Miasto i Wilda) VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 300867. Warsztaty – wykłady i ćwiczenia szkoleniowe realizowane przez STX na rzecz Usługobiorcy zgodnie z programem wskazanym w Serwisie. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Warsztatach przez Usługobiorcę, jak również sam Usługobiorca, gdy dokonuje zgłoszenia samego siebie do udziału w Warsztatach. Usługobiorca – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność pawaną, zawierająca umowę z STX za pośrednictwem Serwisu (usługa B2B. Umowa – umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Usługobiorcą a STX, której przedmiotem jest udział w Warsztatach, której treść stanowią w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również szczegółowe informacje o danym Warsztacie znajdujące się w Serwisie.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin świadczenia usług StratEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu określa zasady sprzedaży Warsztatów poprzez transakcje on-line przeprowadzane za pośrednictwem Serwisu prowadzonego pod adresem: http://stratex.pl/
2. Organizatorem Warsztatów jest STX.
3. Sprzedaż Warsztatów za pośrednictwem Serwisu odbywa się poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy STX a Usługobiorcą.
4. Usługobiorca oraz Uczestnik Warsztatów mogą być tą samą osobą.

5. Tematyka oraz dokładny harmonogram Warsztatów prezentowany jest w Serwisie.
6. STX oświadcza, że podejmuje należyte starania, aby: a. Warsztaty prowadzone były przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, niezbędne do przekazania wiedzy odnoszącej się do zakresu danego Szkolenia, b. dostarczyć Uczestnikowi odpowiednio opracowane materiały szkoleniowe związane z tematem danego Warsztatu. 

§ 3 Dostęp do Serwisu 

1. Dostęp do Serwisu jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:
a. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Usługobiorca,
b. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które STX nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),
c. okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 12 godzin miesięcznie.

§ 4 Wymagania techniczne Serwisu

1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a. posiadanie komputera typu PC
b. dostęp do Internetu
c. zainstalowana aktualna przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
d. Acrobat Reader – lub inny program umożliwiający otwierania plików PDF
e. włączona obsługa plików cookies.

2.
W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy.

§ 5 Zawarcie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje przez zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach, w wyniku wypełnienia i przesłania online formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie. Szczegółowe dane Usługobiorcy oraz Uczestnika Warsztatów, które powinny zostać podane podczas zgłaszania uczestnictwa, zostały zamieszczone w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Serwisie.

2. Aby złożyć zamówienie w Serwisie, należy wykonać następujące kroki:
a. wypełnić formularz rejestracyjny
b. wybrać formę płatności
c. dokonać płatności
d. potwierdzić zamówienie.

3. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Usługobiorca składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów Serwisu, składa ofertę zawarcia umowy z STX, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez STX przyjęcia zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym.

5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, następuje w terminie 3 dni od momentu prawidłowego złożenia zamówienia.

6. Zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach powinno obejmować także:
a. akceptację postanowień niniejszego Regulaminu,
b. oświadczenie Usługobiorcy o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na odległość
c. oświadczenie Usługobiorcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, które STX zbiera w celu wykonywania zawieranej Umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
d. oświadczenie Usługobiorcy o tym, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
e. oświadczenie Usługobiorcy o dobrowolnym wyrażeniu zgody na otrzymywanie na adres email wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez STX informacji handlowych o nowych usługach. 

7. Zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia Warsztatów lub do wyczerpania dostępnych miejsc. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia ze STX.

8. Usługobiorca jest informowany o wyczerpaniu miejsc e-mailowo na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w momencie przesłania zgłoszenia. W takim przypadku STX dokonuje zwrotu ceny, jeżeli została dokonana przedpłata.

9. W przypadku braku osiągnięcia minimalnej liczby zarejestrowanych uczestników na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Warsztatów, STX zastrzega sobie prawo do jego odwołania o czym Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni drogą elektroniczną oraz do zwrotu ceny, jeżeli została dokonana przedpłata.

10. STX nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub brak możliwości udziału w Warsztatach przez Uczestnika spowodowane podaniem nieprawidłowych danych podczas rejestracji oraz nienależytym dokonaniem rejestracji wynikających np. z wady transmisji danych.

11. STX zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów z dowolnej przyczyny nie później niż na 7 dni przed jego terminem. Usługobiorca oraz Uczestnik zostaną o tym poinformowani telefonicznie na numer podany w formularzu rejestracyjnym lub poprzez wiadomość e-mail wskazany w tym formularzu.

12. W przypadku odwołania Warsztatów w sposób wskazany w ust. 11, Usługobiorcy ani Uczestnikowi nie przysługują wobec STX jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot ceny, jeżeli została dokonana przedpłata.

13. STX zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Warsztatów. Zmiana terminu Warsztatu nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Warsztatów Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie na numer podany w formularzu rejestracyjnym lub poprzez wiadomość e-mail wskazany w tym formularzu.

14. W przypadku braku akceptacji nowego terminu Warsztatu, Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy oraz do zwrotu ceny, jeżeli została dokonana przedpłata. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej: biuro@stratex.pl w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie terminu. Brak przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje koniecznością zapłaty ceny za te Warsztaty przez Usługobiorcę.

15. STX zastrzega sobie, w uzasadnionych wypadkach, prawo do dokonywania nieistotnych zmian w Warsztatach, które odnosić się mogą do kwestii organizacyjnych oraz merytorycznych, jednak pozostają bez wpływu na przedmiot i zakres Warsztatów (zmiana prowadzącego, zamiana agendy, zmiana miejsca Warsztatów, o ile znajdować się będzie w tej samej miejscowości). Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianach telefonicznie na numer podany w formularzu rejestracyjnym lub poprzez wiadomość e-mail wskazany w tym formularzu.

16. Dokonanie nieistotnej zmiany nie uprawnia Usługobiorcy do odstąpienia od Umowy, jak również do zgłoszenia wobec STX jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty ceny za Warsztaty pod warunkiem braku zgłoszenia przez Usługobiorcę sprzeciwu w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o tej nieistotnej zmianie.

17. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej: biuro@stratex.pl wiadomości, z której w sposób jednoznaczny wynika, że Usługobiorca nie zgadza się na dokonaną nieistotną zmianę w Warsztatach oraz że od zawartej Umowy odstępuje. Brak sprzeciwu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy skutkuje koniecznością zapłaty przez Usługobiorcę ceny za Warsztaty.

18. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli STX odwołał lub zmienił termin Warsztatów w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 11, jak również, gdy zmiana Warsztatów nie może zostać uznana za nieznaczną zmianę. Usługobiorcy przysługuje względem STX jedynie roszczenie o zwrot ceny, jeżeli została dokonana przedpłata. 

§6 Ceny

1. Cena udziału jednego Uczestnika w Warsztatach jest podawana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu.

2. Ceny usług świadczonych przez STX są cenami netto i zostanie do nich doliczona stawka podatku VAT obowiązująca w dacie zawarcia Umowy. Ceny podawane są w złotych polskich.

3. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje udział w Warsztatach jednego Uczestnika, pakiet materiałów, certyfikat potwierdzający udział w Warsztatach oraz świadczone na rzecz Uczestnika usługi cateringowe, jeżeli zostały przewidziane w programie.

4. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania ani dojazdu Uczestnika do miejsca organizacji Szkolenia chyba, że oferta prezentowana w Serwisie stanowi inaczej.

5. Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna zostać zapłacona na rachunek bankowy STX Santander Bank S.A. 77 1090 1362 0000 0001 0892 8826 w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez STX, nie później niż na 2 dni przed terminem Warsztatów.

§7 Formy płatności

1. Serwis internetowy umożliwia następujące formy płatności:
a. karta płatnicza - za pośrednictwem systemu rozliczeń Przelewy24.pl
b. przelew elektroniczny - za pośrednictwem systemu rozliczeń Przelewy24.pl
c. bezpośredni przelew – po złożeniu zamówienia w Serwisie, w ciągu 3 dni wysłana jest pocztą elektroniczną wiadomość z numerem rachunku bankowego oraz fakturą VAT. 2. Termin płatności wynosi 7 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez STX zgodnie z §5, ust.4 i 5.

§8 Odstąpienie od umowy

1. Usługobiorca może odstąpić od Umowy bez poniesienia jakichkolwiek kosztów, w tym zapłaty ceny, w terminie do 7 dni przed datą Warsztatów lub w ciągu 24 godzin od otrzymania pisemnego potwierdzenia zawarcia Umowy, o którym stanowi § 5 ust. 4. Rezygnacja jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez przesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: biuro@stratex.pl.

2. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest konsument, przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli termin 14-dniowy upływa po dniu odbycia się Warsztatów, konsument zobowiązany jest złożyć przy dokonywaniu zakupu Warsztatów oświadczenie, iż wyraża zgodę na wykonanie umowy przed upływem przysługującego mu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

3. Rezygnacja z udziału w Warsztatach w terminie późniejszym, niż wskazany w ust. 1, wiąże się z koniecznością zapłaty całości ceny w wysokości wskazanej w Serwisie.

4. Nieobecność Uczestnika na Warsztatach bez uprzedniego odstąpienia od Umowy, zgodnie z trybem wskazanym w ust. 1, nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty ceny.

5. Po skutecznym odstąpieniu od Umowy, zgodnie z trybem wskazanym w ust. 1, Uczestnik zostaje niezwłocznie skreślony z listy uczestników i w przypadku, gdy jest do tego uprawniony, otrzymuje zwrot zapłaconej ceny na podany przez siebie numer rachunku bankowego.

6. Usługobiorca może przekazać prawo uczestnictwa w Warsztatach osobie trzeciej bez ponoszenia dodatkowych kosztów najpóźniej w na 2 dni przed datą Warsztatów, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia STX drogą elektroniczną o tym fakcie.

§9 Reklamacje

1. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić STX o wszelkich nieprawidłowościach podczas Warsztatów. 

2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@stratex.pl lub przesyłać listem poleconym na adres STX zamieszczony w Serwisie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz zakres żądania.

4. STX rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu.

5. Reklamacja zgłoszona po terminie, o którym stanowi ust. 2 zostanie pozostawiona bez rozpoznania, za wyjątkiem reklamacji złożonych przez konsumentów.

§10 Ochrona Danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Serwisu jest STX.

2. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu wykonania Umowy w szczególności realizacji zgłoszenia, przeprowadzenia i organizacji Warsztatów, wystawienia zaświadczenia, a także w celach marketingu własnych produktów lub usług STX.

3. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług STX.

4. Usługobiorcy, który dane osobowe udostępnił, lub Uczestnikowi, którego dane osobowe zostały udostępnione przez Usługobiorcę, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy.

6. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych STX nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy, chyba że Usługobiorca wyrazi na to odrębną zgodę.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat od dnia ich przekazania, chyba że konieczność ich przetwarzania przez okres dłuższy wynika z powszechnie obowiązujących przepisów (np. w zakresie dotyczącym dochodzenia roszczeń, rozpoznawania reklamacji).

8. Usługobiorcy, który dane osobowe udostępnił, lub Uczestnikowi, którego dane osobowe zostały udostępnione przez Usługobiorcę, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) lub po wejściu w życie nowelizacji przepisów Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

§11 Obowiązki Uczestnika

1. Zabrania się Uczestnikom Warsztatów utrwalania dźwięku lub obrazu z przebiegu Warsztatów bez zgody wyrażonej łącznie przez STX oraz osobę prowadzącą Warsztat.

2. Uczestnik Warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wyrządził STX, osobie prowadzącej Warsztat lub innym uczestnikom Warsztatu w trakcie Warsztatu.

3. STX zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Warsztatu, dźwięku lub obrazu z przebiegu Warsztatu, jak również do wykonywania w trakcie Warsztatu fotografii, w tym zawierających utrwalone wizerunki Uczestnika, po uprzednim uzyskaniu od Uczestników zgody w formie pisemnej, która może zostać wyrażona przed rozpoczęciem Warsztatów.

4. STX będzie uprawniona do wykorzystywania utrwalonych przez nią nagrań oraz zdjęć z Warsztatów bez żadnych ograniczeń zarówno czasowych jak i terytorialnych, pod warunkiem, wyrażenia przez Uczestnika pisemnej zgody na wykorzystanie nagrań oraz zdjęć.

§12 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody STX. 2. STX zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie. 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.04.2018 r. i ma zastosowanie do Umów zawieranych od tego dnia.

Regulamin Przelewy 24

Definicje

Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.

Płatnik/Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta

Serwis/Serwis Przelewy24 - internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

Płatność - dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Systemu. Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer Płatności, kwotę, Identyfikator, metodę.

Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:

 • Oczekująca - płatność oczekująca na wpłatę,
 • Weryfikowana - płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
 • Do wykorzystania/Przedpłata - płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
 • Dokonana - Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy,
 • Błędna - Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
 • Zwrócona - zwrócona Klientowi z konta Serwisu

Panel transakcyjny - Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.

Instytucja pośrednicząca - dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem którego Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno - rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.

Dzień Roboczy (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) - dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka DialCom24., PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy"

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
 2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
 3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.
 4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.
 5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.
 6. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:
 7. dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego - serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
 8. dla płatności przelewem - bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
 9. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.
 11. Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.
 12. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
 13. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 14. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
 15. Przedpłaty
 16. Płatnik może zapłacić w Serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty - numer Płatności.
 17. Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w Serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
 18. Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.
 19. Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej przedpłaty.
 20. Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
 21. Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.
 22. Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.
 23. oszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.

§ 2. Reklamacje

 1. Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty).
 2. Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji , nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Spółki, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.2.
 2. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro.
 3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
 5. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.
 6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro oraz DialCom24.
 7. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 ws. przetwarzania danych osobowych informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych nam dobrowolnie lub obowiązkowo w związku z widomością z formularzy kontaktowych, jest Spółka StratEX z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grobla 27a/6, 61-858 Poznań. Dane nie są gromadzone przez firmę, trafiają tylko na skrzynkę pocztową spółki i wykorzystywane są w celu realizacji oferty i obowiązków spółki StratEX.

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania oraz płatności przelewy24 (regulamin).